• info@maktabemajazi.com

Tag Archive وبینار

WizIQ

نرم افزار wiziq

اينترنت امروزه چنان جامعه را در هم نورديده است و ساختارهاي آن را دگرگون كرده است كه پيش از اين هيچگاه تصور آن نمي رفت. در حاليكه در طول قرنها بشر براي برقراري ارتباط به ملاقات يكديگر مي رفته اند، امروزه اين مساله دگرگون شده است و افراد مي توانند بدون جابجا شدن از محل زندگي يا كار خود، ارتباطان مناسبي را به صورتي مشابه ارتباط چهره به چهره برقرار نمايند. سمینار تحت وب یا وبینار ، سمینار، سخنراني یا کارگاهی است که از طریق اینترنت ارائه می شود . تعریف آن در مراجع معتبر چنین آمده است :